Zastava Zagrebačkog kaptola / Flag of the Zagreb Chapter
slika predmeta