Karta Ilirika iz 1669. g. / Map of Illyria
slika predmeta